Ettåringene er den mest sårbare gruppen barn i barnehagen

Vi krever at det må vedtas en egen norm for bemanning rundt ettåringen i Oppdalsbarnehagene.

Høgmo barnehage.  Foto: Jan Are Melgård

Meninger

Signert og vedtatt av en samlet Oppdalsbarnehage – private og kommunale barnehager i fellesskap

Felles opprop fra en samlet Oppdalsbarnehage – private og kommunale.

1. August 2018 ble det innført norm for bemanning i barnehageloven. Den sier at det skal være 6 barn over 3 år pr. voksen, og 3 barn under 3 år pr. voksen. Fra 1. august 2019 må alle barnehager følge denne normen.

I Oppdal kan alle som har behov og ønsker det, få plass til barna sine i barnehagen. Nye barn som starter opp er oftest ett og to år. Tall fra SSB sier at det i 2004 bare var 43% av 1-2 åringene i Norge som gikk i barnehage. Tall fra 2019 sier at 83,5% av samme aldersgruppe går i barnehage. I Oppdal er barnehagedeltakelsen enda høyere, 93% av barna i alderen 1-2- år går i barnehage. I dag går 68 barn under 2 år i barnehager i Oppdal. Andel ettåringer i barnehagene har dermed doblet seg de siste 15 årene.

Endringen i bemanningsnormen som trådde i kraft 1. august 2019, hadde ingen videre betydning for barnehagene i Oppdal da denne allerede har blitt fulgt gjennom to tiår. Men endringene i barnehagestrukturen har fått konsekvenser for å drifte barnehagene på best mulig måte. I løpet av de siste årene har:

  • Flere ettåringer kommet inn i barnehagen
  • Åpningstiden blitt lengre

Barnehagenes åpningstid er bestemt av eier og varierer fra 9 – 10,25 timer i barnehagene i Oppdal. Dette til kontrast til de historiske korttidsbarnehagene. Personalets arbeidstid er 7,5 timer pr. dag.

En ettåring har helt andre behov enn de andre og eldre barna i en barnehage. De har et annerledes omsorgsbehov. De trenger mer ro, flere søvnperioder, mange starter i barnehagen før de kan gå og de må ofte mates. Likevel tar ikke den nye bemanningsnormen hensyn til dette. Ettåringen sidestilles med toåringen helt frem til august det året det fyller tre år. Og for alle som har møtt et lite barn som ikke går, så skjønner en fort at sammenligningsgrunnlaget slår seg selv ut.

Det er et faktum at andelen eldre i Oppdal øker, men det betyr ikke at andelen yngre blir lavere. Andel barnehagebarn i Oppdal er stabil, det betyr at ressursene i denne sektoren må bestå.

Barnehagene i Oppdal står derfor sammen og utfordrer alle politikere til å prioritere de yngste barna i Oppdal. Tidlig innsats i barnehagen er en investering i godt psykisk helsearbeid, der en forsvarlig tilvenning i barnehagen er det beste forebyggende tiltaket vi kan gi barna.

Vi krever at det må vedtas en egen norm for bemanning rundt ettåringen i Oppdalsbarnehagene. Vi krever en bemanningsnorm, som sier at det maksimalt kan være 2,5 ettåringer pr. ansatt – det vil gi fire hele årsverk i ei avdeling på 10 ettåringer! Vi vet hvor viktig de første årene er for videre utvikling, trygghet og mestring. En tilfredsstillende bemanning er det minste vi kan gi de yngste barna i barnehagen.