SV ønsker trafikksikre veger i Trøndelag

Trøndelag SV mener det ikke er mulig å gjennomføre større vegprosjekter uten bompenger.

Her fra E6-anleggsområdet på Søberg i Melhus.   Foto: Gunn Heidi Nakrem/Trønderbladet

Meninger

Skrevet av Rakel S. Trondal og Torgeir Strøm, Trøndelag SV

SV er for at folket og næringslivet i Ytre Namdal skal få utbedret sin hovedveg fra Vikna og inn til E6 i Grong. Lakseveg Nord er det høyest prioriterte samferdselsprosjekt for Region Namdalen. Vegen trenger mange steder utbedringer for å øke trafikksikkerhet og framkommelighet. Enkelte strekninger er også svært rasfarlige. For SV er det viktig at fylkeskommunen bidrar til ei balansert utvikling i Trøndelag. Mange av de nye større veiprosjektene i Trøndelag de seinere åra har foregått i midtregionen av Trøndelag. For SV er det viktig med ei satsing på trafikksikre og gode veger i hele Trøndelag. SV har bidratt til å få framskyndet planlegginga av Lakseveg Nord gjennom aktivt arbeid i Hovedutvalg Veg i fylkeskommunen.

Med store etterslep på veivedlikehold, og de begrensa økonomiske rammene Trøndelag fylke får fra Staten på samferdselsområdet, er det ikke mulig å gjennomføre større vegprosjekter uten bompenger. SV mener de aller fleste samferdselsprosjekter burde finansieres med offentlige penger. Med ei høyreregjering som har som viktigste mål å minimere skattlegging av rikfolk, næringsliv og arv så er ikke det mulig. Med bakgrunn i prinsippet om at «forurenser betaler» mener SV et system med veiprising er et mer rettferdig system enn dagen bompengesystem. I Norge i dag har vi store CO2- og NOX-utslipp fra biltrafikken. Og alle biler, inklusive el-biler, forurenser miljøet gjennom mikroplastforurensing. Slitasje på bildekk er største mikroplastforurenser både i nasjonal og global sammenheng. Slitasje av asfalt betyr støvforurensing og CO2-utslipp gjennom legging av ny asfalt.

Folket i Ytre Namdal må sjøl bestemme om de vil gjennomføre det store vegutbedringsprosjektet Lakseveg Nord med bompenger. Alternativet er å stille seg på ei venteliste på det vi benevner som «Fornyingsprosjekter». Dette er mindre utbedringsprosjekter som ikke er bomfinansiert. Vi snakker da om et eventuelt miniprosjekt i Ytre Namdal. Med de signalene som kommer fra kommunene i Ytre Namdal, og Regionrådet i Namdalen, vil SV helhjertet støtte opp om prosjektet Lakseveg nord med bompengefinansiering.

MDG og Rødt foreslo en svært redusert utbygging av Lakseveg Nord. SV vil understreke at utbedring av veger i distrikts-Trøndelag, spesielt der det ikke er jernbane, er viktig for å opprettholde bosetting og sysselsetting i hele Trøndelag. SV ønsker  å vektlegge trafikksikkerhet med nok vegbredde, rassikring, gang- og sykkelveger. Det er også viktig med framkommelighet for både personbiler og tungtransport. SV vil derfor advare mot å redusere utbyggingsplanene. Områdene nord for Steinkjer trenger også gode og trafikksikre veger. SV gir sin klare støtte til Lakseveg Nord slik at vegprosjektet skal kunne realiseres i nær framtid. Det fortjener folket og næringslivet i Ytre Namdal.


- Vi er fullstendig lammet i sentrum

Flomsikringen av Oppdal sentrum har vært og er fortsatt et hett tema i Oppdal kommune.

 

Ambulanseberedskap, en svekket trygghet?

Også på bygda må være sikker på å få hjelp.