Høyre er mest opptatt av å løse problemer - SV virker mest opptatt av å kritisere regjeringen

Ingvill Dalseg svarer Ingvild Vikan i SV.

  Foto: Privat

Meninger

Skrevet av Ingvill Dalseg og Mari Holm Lønseth (H)

I Opdalingen 15. mai og OPP 16 mai trikser Ingvild Vikan (SV) med tall. Hun velger å se bort ifra at KS sine anslag for tap i kommunesektorens inntekter frem til juni, samsvarer med regjeringens anslag. Å sammenligne et helt års anslag på tap med et par måneders anslått tap, henger ikke sammen.


Mer enn noen gang trenger vi at kvaliteten på tjenestetilbudet opprettholdes, og vi må være villige til å betale det det koster

Stiller spørsmål til Ingvill Dalseg og Mari Holm Lønseth angående om staten virkelig stiller opp for kommunene for å kompensere for skattesvikt og inntektsbortfall under koronakrisen.Feil SV, dette er påstander uten rot i virkeligheten!

Staten stiller opp for kommunene og det skal Høyre i regjering fortsette å gjøre.

 

Vi vet ikke hvor lenge koronapandemien skal vare. Vi vet ikke de endelige konsekvensen av pandemien. Og vi vet ikke hvor mye det kommer til å koste. Anslagene for merkostnader, mindreforbruk og reduserte skatteinntekter er svært usikre, både i regjeringens og KS’ anslag. Derfor har regjeringen nedsatt et utvalg sammen med KS som skal følge situasjonen for kommunesektoren tett. Dette er nødvendig for å vite at kommunene faktisk får en kompensasjon som treffer.

Det er spesielt at SV velger å tolke et anslag på lavere lønns- og prisvekst som et politisk signal om lønnsdannelsen. For det første er beregningen av kostnadsveksten faglige anslag, ikke politiske signaler. For det andre er det grunn til å tro at lønnsoppgjøret blir nøkternt i år for alle, ikke bare de som jobber i kommunen. Lønnsoppgjøret for kommunesektoren avgjøres ikke av Høyre, Stortinget eller regjeringen. Det fastsettes gjennom forhandlinger mellom partene. Lønnen settes oftest innenfor rammen av oppgjøret i frontfaget. Det innebærer at konkurranseutsatt sektor forhandler om lønn først, og at lønnsøkningen der i stor grad styrer lønnsøkningen også i offentlig sektor. Det er lite som tyder på at veksten i frontfagene i år vil bli høy, og det vil antagelig også få betydning for kommunene.

Å påpeke at lønnsveksten blir noe lavere i et år hvor økonomien er i en krise vi ikke har sett maken til siden krigen, er ikke et hån. SV virker mer opptatt av å kritisere regjeringen og lete etter problemer. Høyre er mest opptatt av å løse problemer. Vi skal jobbe for at kommunene får den kompensasjonen de trenger for at kommunene kan gi gode tjenester til sine innbyggere!


Regjeringen svikter kommunene - igjen

2020 viser seg å være et unntaksår vi ikke har sett maken til og det kommer til å henge ved i lang tid framover.